BQH/QHHT kan være et fantastisk verktøy til å få dypere innsikt i livene vi lever, og få ryddet opp i "karmisk" rot og få plassert ting og hendelser der de hører hjemme!

-

Beyond Quantum Healing (BQH) og Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT®) er metoder som brukes for å få klientene i kontakt med sitt høyere selv. Det er en indre reise/sjelereise. Kort fortalt handler det om å få klienten til å slappe av ved hjelp av hypnose. Dette kan sammenlignes med en dyp meditativ tilstand. Videre så vil klienten normalt gjøre en regresjon, enten til et tidligere liv, det være seg på denne planeten eller det kan være i en helt annen galakse. Det kan også være et parallelt liv. Ditt høyere selv vil ta deg til det livet som er mest hensiktsmessig for deg å utforske.

 

Når det tidligere livet er ferdig utforsket, så vil utøveren lede klienten videre slik at det oppstår kontakt med ditt høyere selv. Det er når klienten har oppnådd kontakt med høyere selv/guider etc. at de medbrakte spørsmålene kan bli besvart. Her vil man få svar på hvorfor akkurat det livet ble presentert i regresjonen, og i hvilken grad det henger sammen med det livet som leves i dag. Det er når man kommer til dette punktet at det skapes rom for en utvidet forståelse av hvordan livene våre henger sammen. Når klientene får denne utvidede forståelsen av sine liv så kan det skapes rom for at healing kan skje.

 

Det er viktig å presisere at all healing er selvhealing. Ordet healing betyr å gjøre hel, ikke nødvendigvis å gjøre frisk. Det kan være at klienten kun trenger å forstå den spirituelle eller overordnede betydningen av for eksempel helserelaterte problemer.

 

Det er ingen garantier for at healing vil skje i en BQH/QHHT-session. En BQH/QHHT-utøver er ingen healer, kun en fasilitator, en som leder klienten gjennom seansen. Det er også viktig å presisere at all hypnose er selv-hypnose. En utøver kan ikke hypnotisere klienten mot hans eller hennes vilje. Klienten er alltid i førersetet, og kan når som helst avslutte en session hvis så skulle ønskes. Dette er et gjensidig og villig samarbeid mellom utøver og klient.

 

En BQH/QHHT-session bør helst ses på som et ledd i selvutvikling eller spirituell utvikling. Klienten er alltid ansvarlig for eget liv. Eventuell medisinbruk må kun endres i samråd med lege eller helsepersonell, uansett utfall av session. 

En BQH/QHHT-session tar normalt 3-4 timer. Først vil det være en samtale slik at utøver og klient kan bli kjent. Klienten vil måtte fortelle om seg selv, sitt liv og om eventuelle utfordringer som ønskes belyst. Det er viktig at klienten er mest mulig åpen, slik at utøveren kan gjøre en så god jobb som mulig.

Det er også mulig å dele opp en session i to. I så fall tar vi samtalen en dag, for så å gjøre selve regresjonen dagen etter. Dette fungerer meget bra, og din underbevissthet begynner å jobbe allerede etter samtalen.

Beyond Quantum Healing

Beyond Quantum Healing (BQH) er en modalitet skapt av Candace Craw-Goldman. Hun startet som QHHT-utøver, og har mange års erfaring innen hypnose og regresjonsarbeid. Det hun fant ut etter mange års erfaring, var at hun ønsket en metode med større fleksibilitet, så hun utarbeidet sin egen modalitet som hun kaller Beyond Quantum Healing (BQH)

Modaliteten og konseptet BQH har mange likhetstrekk med QHHT, men den gir større frihet og fleksibilitet i forhold til hvordan man arbeider med klientene. BQH gir rom for at man kan bruke hele seg og alt man måtte ha av erfaring, kursing og andre healingmetoder i sitt møte med klientene. Under hypnosedelen står man fritt til å bruke det manuskript man selv måtte ønske. Dette gjør at vi som utøvere står sterkere og friere i vårt møte med klientene.

"BQH is a heart based healing and consciousness exploration modality" 

- Candace Craw-Goldman

En BQH-session er tillatt å gjøre online, noe som gir både utøver og klient meget stor frihet. Dette gir klientene frihet til å være i vante og trygge omgivelser i egne hjem, noe som igjen kan føre til at man slapper bedre av under selve hypnosen/regresjonen. For veldig mange er dette å foretrekke fremfor kanskje å måtte reise langt til en BQH-utøver.

En BQH-session er tillatt å gjøre online!

(Trykkk på bildet for å komme til Heges profil)

Quantum Healing Hypnosis Technique

Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT®) er en modalitet utviklet av Dolores Cannon (1931-2014). Hun startet allerede på slutten av 1960 tallet med å assistere sin mann innenfor klassisk hypnose. I forbindelse med dette arbeidet, kom en av deres klienter plutselig til å regressere tilbake til et tidligere liv. Dette ble starten på en lang reise innenfor hypnose og regresjonsarbeid. Gjennom sitt arbeid i en periode på over 40 år, utviklet hun den modaliteten vi i dag kjenner som QHHT.

Det hun fant gjennom sitt arbeid, var at dersom man fikk klienten i dyp transe, ikke bare kunne man gjøre regresjonsreiser til andre liv, men også få kontakt med sitt høyere selv. Man kunne få kontakt med den delen av seg selv, sin underbevissthet eller sin sjeleessens, den delen av seg hvor alle svarene ligger. Hun oppdaget at når man fikk kontakt med det høyere aspektet av seg selv, hadde man mulighet til å blant annet komme til roten av et problem eller en sykdom. Hun erfarte ved mange anledninger at når klientene forstod årsaken til problemene de bar på, at det da var mulig å gi slipp på dem og at det ga rom for at healing kunne skje. Ved mange anledninger fant hun ut at årsaken til problemer i dette livet, faktisk stammet fra et tidligere liv.

Ved å gjøre en regresjonsreise til det aktuelle livet kunne man dermed gå til roten av den aktuelle hendelsen og få en utvidet

forståelse av årsaken, noe som igjen skapte rom for at healing kunne skje.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Hege Oppegaard © 2020 Copyright 

Mail: hegeoppegaard@gmail.com

Mobil: +47 93410569

Org.nr. 991 859 330